Research

Share           

Journal Publications

Select Year


2014

Li, Hai; Wu, Jumiati; Yin, Zongyou; Zhang, Hua, "Preparation and Applications of Mechanically Exfoliated Single-Layer and Multi layer MoS2 and WSe2 Nanosheets", ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, Volume 47, Issue 4, P1067-1075, 2014
Impact Factor: 24.348

Jiang, Lin; Chen, Xiaodong; Lu, Nan; Chi, Lifeng, "Spatially Confined Assembly of Nanoparticles", ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, Volume 47, Issue 10, P3009-3017, 2014
Impact Factor: 24.348

Gu, Xing; Cui, Wei; Li, Hai; Wu, Zhongwei; Zeng, Zhiyuan; Lee, Shuit-Tong; Zhang, Hua; Su, Baoquan, "A Solution-Processed Hole Extraction Layer Made from Ultrathin MoS2 Nanosheets for Efficient Organic Solar Cells (vol 3, pg 1262, 2013)", ADVANCED ENERGY MATERIALS, Volume 4, Issue 2, P-, 2014
Impact Factor: 16.146

Wang, Xu; Yan, Chaoyi; Sumboja, Afriyanti; Yan, Jian; Lee, Pooi See, "Achieving High Rate Performance in Layered Hydroxide Supercapacitor Electrodes", ADVANCED ENERGY MATERIALS, Volume 4, Issue 6, P-, 2014
Impact Factor: 16.146

Yan, Jian; Yang, Liping; Cui, Mengqi; Wang, Xu; Chee, Kenji Jianzhi; Viet Cuong Nguyen; Kumar, Vipin; Sumboja, Afriyanti; Wang, Ming; Lee, Pooi See, "Aniline Tetramer-Graphene Oxide Composites for High Performance Supercapacitors", ADVANCED ENERGY MATERIALS, Volume 4, Issue 18, P-, 2014
Impact Factor: 16.146

Satish, Rohit; Aravindan, Vanchiappan; Ling, Wong Chui; Goodenough, John B.; Madhavi, Srinivasan, "Carbon-Coated Li3Nd3W2O12: A High Power and Low-Voltage Insertion Anode with Exceptional Cycleability for Li-Ion Batteries", ADVANCED ENERGY MATERIALS, Volume 4, Issue 9, P-, 2014
Impact Factor: 16.146

Foo, Ce Yao; Sumboja, Afriyanti; Tan, Daniel Jia Hong; Wang, Jiangxin; Lee, Pooi See, "Flexible and Highly Scalable V2O5-rGO Electrodes in an Organic Electrolyte for Supercapacitor Devices", ADVANCED ENERGY MATERIALS, Volume 4, Issue 12, P-, 2014
Impact Factor: 16.146

Yin, Zongyou; Zhu, Jixin; He, Qiyuan; Cao, Xiehong; Tan, Chaoliang; Chen, Hongyu; Yan, Qingyu; Zhang, Hua, "Graphene-Based Materials for Solar Cell Applications", ADVANCED ENERGY MATERIALS, Volume 4, Issue 1, P-, 2014
Impact Factor: 16.146

Bhavanasi, Venkateswarlu; Kusuma, Damar Yoga; Lee, Pooi See, "Polarization Orientation, Piezoelectricity, and Energy Harvesting Performance of Ferroelectric PVDF-TrFE Nanotubes Synthesized by Nanoconfinement", ADVANCED ENERGY MATERIALS, Volume 4, Issue 16, P-, 2014
Impact Factor: 16.146

Yan, Chaoyi; Wang, Xu; Cui, Mengqi; Wang, Jiangxin; Kang, Wenbin; Foo, Ce Yao; Lee, Pooi See, "Stretchable Silver-Zinc Batteries Based on Embedded Nanowire Elastic Conductors", ADVANCED ENERGY MATERIALS, Volume 4, Issue 5, P-, 2014
Impact Factor: 16.146

Li, Hai; Wu, Jumiati; Huang, Xiao; Yin, Zongyou; Liu, Juqing; Zhang, Hua, "A Universal, Rapid Method for Clean Transfer of Nanostructures onto Various Substrates", ACS Nano , Volume 8, Issue 7, P6563-6570, 2014
Impact Factor: 12.033

Tan, Hui Teng; Rui, Xianhong; Yu, Hong; Liu, Weiling; Xu, Chen; Xu, Zhichuan; Hng, Huey Hoon; Yan, Qingyu, "Aqueous-Based Chemical Route toward Ambient Preparation of Multicomponent Core-Shell Nanotubes", ACS Nano , Volume 8, Issue 4, P4004-4014, 2014
Impact Factor: 12.033

Dreaden, Erik C.; Morton, Stephen W.; Shopsowitz, Kevin E.; Choi, Jae-Hyeok; Deng, Zhou J.; Cho, Nam-Joon; Hammond, Paula T., "Bimodal Tumor-Targeting from Microenvironment Responsive Hyaluronan Layer-by-Layer (LbL) Nanoparticles", ACS Nano , Volume 8, Issue 8, P8374-8382, 2014
Impact Factor: 12.033

Wang, Xingli; Gong, Yongji; Shi, Gang; Chow, Wai Leong; Keyshar, Kunttal; Ye, Gonglan; Vajtai, Robert; Lou, Jun; Liu, Zheng; Ringe, Emilie; Tay, Beng Kang; Ajayan, Pulickel M., "Chemical Vapor Deposition Growth of Crystalline Mono layer MoSe2", ACS Nano , Volume 8, Issue 5, P5125-5131, 2014
Impact Factor: 12.033

Huang, Xiao; Zheng, Bing; Liu, Zhengdong; Tan, Chaoliang; Liu, Juqing; Chen, Bo; Li, Hai; Chen, Junze; Zhang, Xiao; Fan, Zhanxi; Zhang, Weina; Guo, Zhen; Huo, Fengwei; Yang, Yanhui; Xie, Ling-Hai; Huang, Wei; Zhang, Hua, "Coating Two-Dimensional Nanomaterials with Metal-Organic Frameworks", ACS Nano , Volume 8, Issue 8, P8695-8701, 2014
Impact Factor: 12.033

Najmaei, Sina; Amani, Matin; Chin, Matthew L.; Liu, Zheng; Birdwell, A. Glen; O'Regan, Terrance P.; Ajayan, Pulickel M.; Dubey, Madan; Lou, Jun, "Electrical Transport Properties of Polycrystalline Monolayer Molybdenum Disulfide", ACS Nano , Volume 8, Issue 8, P7930-7937, 2014
Impact Factor: 12.033

Lin, Jia Dan; Han, Cheng; Wang, Fei; Wang, Rui; Xiang, Du; Qin, Shiqiao; Zhang, Xue-Ao; Wang, Li; Zhang, Hua; Wee, Andrew Thye Shen; Chen, Wei, "Electron-Doping-Enhanced Trion Formation in Mono layer Molybdenum Disulfide Functionalized with Cesium Carbonate", ACS Nano , Volume 8, Issue 5, P5323-5329, 2014
Impact Factor: 12.033

Liu, Xinfeng; Wu, Bo; Zhang, Qing; Yip, Jing Ngei; Yu, Guannan; Xiong, Qihua; Mathews, Nripan; Sum, Tze Chien, "Elucidating the Localized Plasmonic Enhancement Effects from a Single Ag Nanowire in Organic Solar Cells", ACS Nano , Volume 8, Issue 10, P10101-10110, 2014
Impact Factor: 12.033

Zhu, Xi; Su, Haibin, "Exciton Characteristics in Graphene Epoxide", ACS Nano , Volume 8, Issue 2, P1284-1289, 2014
Impact Factor: 12.033

Shukla, Sudhanshu; Nguyen Huu Loc; Boix, Pablo P.; Koh, Teck Ming; Prabhakar, Rajiv Ramanujam; Mulmudi, Hemant K.; Zhang, Jun; Chen, Shi; Ng, Chin Fan; Huan, Cheng Hon Alfred; Mathews, Nripan; Sritharan, Thirumany; Xiong, Qihua, "Iron Pyrite Thin Film Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells: High Efficiency for Iodine and Cobalt Redox Electrolyte Cells", ACS Nano , Volume 8, Issue 10, P10597-10605, 2014
Impact Factor: 12.033

Li, Zhen; Kulkarni, Sneha A.; Boix, Pablo P.; Shi, Enzheng; Cao, Anyuan; Fu, Kunwu; Batabyal, Sudip K.; Zhang, Jun; Xiong, Qihua; Wong, Lydia Helena; Mathews, Nripan; Mhaisalkar, Subodh G., "Laminated Carbon Nanotube Networks for Metal Electrode-Free Efficient Perovskite Solar Cells", ACS Nano , Volume 8, Issue 7, P6797-6804, 2014
Impact Factor: 12.033

Jiang, Hao; Hu, Yanjie; Guo, Shaojun; Yan, Chaoyi; Lee, Pooi See; Li, Chunzhong, "Rational Design of MnO/Carbon Nanopeapods with Internal Void Space for High-Rate and Long-Life Li-Ion Batteries", ACS Nano , Volume 8, Issue 6, P6038-6046, 2014
Impact Factor: 12.033

Yang, Hong Bin; Miao, Jianwei; Hung, Sung-Fu; Huo, Fengwei; Chen, Hao Ming; Liu, Bin, "Stable Quantum Dot Photoelectrolysis Cell for Unassisted Visible Light Solar Water Splitting", ACS Nano , Volume 8, Issue 10, P10403-10413, 2014
Impact Factor: 12.033

Yan, Chaoyi; Kang, Wenbin; Wang, Jiangxin; Cui, Mengqi; Wang, Xu; Foo, Ce Yao; Chee, Kenji Jianzhi; Lee, Pooi See, "Stretchable and Wearable Electrochromic Devices", ACS Nano , Volume 8, Issue 1, P316-322, 2014
Impact Factor: 12.033

Natarajan, Jayaganesh V.; Darwitan, Anastasia; Barathi, Veluchamy A.; Ang, Marcus; Htoon, Hla Myint; Boey, Freddy; Tam, Kam C.; Wong, Tina T.; Venkatraman, Subbu S., "Sustained Drug Release in Nanomedicine: A Long-Acting Nanocarrier-Based Formulation for Glaucoma", ACS Nano , Volume 8, Issue 1, P419-429, 2014
Impact Factor: 12.033

Zhang, Jun; Cao, Cuong; Xu, Xinlong; Liow, Chihao; Li, Shuzhou S; Tan, PingHeng; Xiong, Qihua, "Tailoring Alphabetical Metamaterials in Optical Frequency: Plasmonic Coupling, Dispersion, and Sensing", ACS Nano , Volume 8, Issue 4, P3796-3806, 2014
Impact Factor: 12.033

Valle, Russell P.; Huang, Charlotte Liwen; Loo, Joachim S. C.; Zuo, Yi Y., "Increasing Hydrophobicity of Nanoparticles Intensifies Lung Surfactant Film Inhibition and Particle Retention", ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, Volume 2, Issue 7, P1574-1580, 2014
Impact Factor: 12.033

Gong, Dangguo; Highfield, James George; Ng, See Zhong Edison; Tang, Yuxin; Ho, Weng Chye Jeffrey; Tay, Qiuling; Chen, Zhong, "Poly Tri-s-triazines as Visible Light Sensitizers in Titania-Based Composite Photocatalysts: Promotion of Melon Development from Urea over Acid Titanates", ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, Volume 2, Issue 2, P149-157, 2014
Impact Factor: 12.033

Gong, Yongji; Shi, Gang; Zhang, Zhuhua; Zhou, Wu; Jung, Jeil; Gao, Weilu; Ma, Lulu; Yang, Yang; Yang, Shubin; You, Ge; Vajtai, Robert; Xu, Qianfan; MacDonald, Allan H.; Yakobson, Boris I.; Lou, Jun; Liu, Zheng; Ajayan, Pulickel M., "Direct chemical conversion of graphene to boron- and nitrogen- and carbon-containing atomic layers", NATURE COMMUNICATIONS, Volume 5, 2014
Impact Factor: 11.47

Zhang, Peng; Ma, Lulu; Fan, Feifei; Zeng, Zhi; Peng, Cheng; Loya, Phillip E.; Liu, Zheng; Gong, Yongji; Zhang, Jiangnan; Zhang, Xingxiang; Ajayan, Pulickel M.; Zhu, Ting; Lou, Jun, "Fracture toughness of graphene", NATURE COMMUNICATIONS, Volume 5, 2014
Impact Factor: 11.47

Goetz, K. P.; Fonari, A.; Vermeulen, D.; Hu, P.; Jiang, H.; Diemer, P. J.; Ward, J. W.; Payne, M. E.; Day, C. S.; Kloc, C.; Coropceanu, V.; McNeil, L. E.; Jurchescu, O. D., "Freezing-in orientational disorder induces crossover from thermally-activated to temperature-independent transport in organic semiconductors", NATURE COMMUNICATIONS, Volume 5, 2014
Impact Factor: 11.47

Grouchko, Michael; Roitman, Polina; Zhu, Xi; Popov, Inna; Kamyshny, Alexander; Su, Haibin; Magdassi, Shlomo, "Merging of metal nanoparticles driven by selective wettability of silver nanostructures", NATURE COMMUNICATIONS, Volume 5, 2014
Impact Factor: 11.47

Meng, Fanben; Hervault, Yves-Marie; Shao, Qi; Hu, Benhui; Norel, Lucie; Rigaut, Stephane; Chen, Xiaodong, "Orthogonally modulated molecular transport junctions for resettable electronic logic gates", NATURE COMMUNICATIONS, Volume 5, Issue ,2014
Impact Factor: 11.47

Sun, Huibin; Liu, Shujuan; Lin, Wenpeng; Zhang, Kenneth Yin; Lv, Wen; Huang, Xiao; Huo, Fengwei; Yang, Huiran; Jenkins, Gareth; Zhao, Qiang; Huang, Wei, "Smart responsive phosphorescent materials for data recording and security protection", NATURE COMMUNICATIONS, Volume 5,2014
Impact Factor: 11.47

Liu, Zheng; Amani, Matin; Najmaei, Sina; Xu, Quan; Zou, Xiaolong; Zhou, Wu; Yu, Ting; Qiu, Caiyu; Birdwell, A. Glen; Crowne, Frank J.; Vajtai, Robert; Yakobson, Boris I.; Xia, Zhenhai; Dubey, Madan; Ajayan, Pulickel M.; Lou, Jun, "Strain and structure heterogeneity in MoS2 atomic layers grown by chemical vapour deposition", NATURE COMMUNICATIONS, Volume 5, 2014
Impact Factor: 11.47

Amini, Shahrouz; Masic, Admir; Bertinetti, Luca; Teguh, Jefri Sanusi; Herrin, Jason S.; Zhu, Xi; Su, Haibin; Miserez, Ali, "Textured fluorapatite bonded to calcium sulphate strengthen stomatopod raptorial appendages", NATURE COMMUNICATIONS, Volume 5, Issue, 2014
Impact Factor: 11.47

Li, Hairong; Fu, Kunwu; Hagfeldt, Anders; Graetzel, Michael; Mhaisalkar, Subodh G.; Grimsdale, Andrew C., "A Simple 3,4-Ethylenedioxythiophene Based Hole-Transporting Material for Perovskite Solar Cells", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, Volume 53, Issue 16, P4085-4088, 2014
Impact Factor: 11.336

Li, Yong-Qiang; Zhu, Bowen; Li, Yuangang; Leow, Wan Ru; Goh, Rubayn; Ma, Bing; Fong, Eileen; Tang, Mark; Chen, Xiaodong, "A Synergistic Capture Strategy for Enhanced Detection and Elimination of Bacteria", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, Volume 53, Issue 23, P5837-5841, 2014
Impact Factor: 11.336

Peng, Shengjie; Li, Linlin; Han, Xiaopeng; Sun, Wenping; Srinivasan, Madhavi; Mhaisalkar, Subodh G.; Cheng, Fangyi; Yan, Qingyu; Chen, Jun; Ramakrishna, Seeram, "Cobalt Sulfide Nanosheet/Graphene/Carbon Nanotube Nanocomposites as Flexible Electrodes for Hydrogen Evolution", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, Volume 53, Issue 46, P12594-12599, 2014
Impact Factor: 11.336

Wu, Xue-Jun; Huang, Xiao; Qi, Xiaoying; Li, Hai; Li, Bing; Zhang, Hua, "Copper-Based Ternary and Quaternary Semiconductor Nanoplates: Templated Synthesis, Characterization, and Photoelectrochemical Properties", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, Volume 53, Issue 34, P8929-8933, 2014
Impact Factor: 11.336

Sun, Gengzhi; Liu, Juqing; Zhang, Xiao; Wang, Xuewan; Li, Hai; Yu, Yang; Huang, Wei; Zhang, Hua; Chen, Peng, "Fabrication of Ultralong Hybrid Microfibers from Nanosheets of Reduced Graphene Oxide and Transition-Metal Dichalcogenides and their Application as Supercapacitors", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, Volume 53, Issue 46, P12576-12580, 2014
Impact Factor: 11.336

Li, Xiukai; Wu, Di; Lu, Ting; Yi, Guangshun; Su, Haibin; Zhang, Yugen, "Highly Efficient Chemical Process To Convert Mucic Acid into Adipic Acid and DFT Studies of the Mechanism of the Rhenium-Catalyzed Deoxydehydration", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, Volume 53, Issue 16, P4200-4204, 2014
Impact Factor: 11.336

Cao, Xiehong; Zheng, Bing; Rui, Xianhong; Shi, Wenhui; Yan, Qingyu; Zhang, Hua, "Metal Oxide-Coated Three-Dimensional Graphene Prepared by the Use of Metal-Organic Frameworks as Precursors", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, Volume 53, Issue 5, P1404-1409, 2014
Impact Factor: 11.336

Yin, Zongyou; Zhang, Xiao; Cai, Yongqing; Chen, Junze; Wong, Jen It; Tay, Yee-Yan; Chai, Jianwei; Wu, Jumiati; Zeng, Zhiyuan; Zheng, Bing; Yang, Hui Ying; Zhang, Hua, "Preparation of MoS2-MoO3 Hybrid Nanomaterials for Light-Emitting Diodes", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, Volume 53, Issue 46, P12560-12565, 2014
Impact Factor: 11.336

Yang, Dan; Lu, Ziyang; Rui, Xianhong; Huang, Xiao; Li, Hai; Zhu, Jixin; Zhang, Wenyu; Lam, Yeng Ming; Hng, Huey Hoon; Zhang, Hua; Yan, Qingyu, "Synthesis of Two-Dimensional Transition-Metal Phosphates with Highly Ordered Mesoporous Structures for Lithium-Ion Battery Applications", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, Volume 53, Issue 35, P9352-9355, 2014
Impact Factor: 11.336

D. Yang, Z. Lu, X. Rui, X. Huang, H. Li, J. Zhu, W. Zhang, Y.M. Lam, H.H. Hng, H. Zhang, Q.
Yan, "Synthesis of Two‐Dimensional Transition‐Metal Phosphates with Highly Ordered
Mesoporous Structures for Lithium‐Ion Battery Applications", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, Volume 53, P9352-9355, 2014
Impact Factor: 11.336

Wu, Xue-Jun; Huang, Xiao; Liu, Juqing; Li, Hai; Yang, Jian; Li, Bing; Huang, Wei; Zhang, Hua, "Two-Dimensional CuSe Nanosheets with Microscale Lateral Size: Synthesis and Template-Assisted Phase Transformation", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, Volume 53, Issue 20, P5083-5087, 2014
Impact Factor: 11.336

Tang, Yuxin; Zhang, Yanyan; Deng, Jiyang; Qi, Dianpeng; Leow, Wan Ru; Wei, Jiaqi; Yin, Shengyan; Dong, Zhili; Yazami, Rachid; Chen, Zhong; Chen, Xiaodong, "Unravelling the Correlation between the Aspect Ratio of Nanotubular Structures and Their Electrochemical Performance To Achieve High-Rate and Long-Life Lithium-Ion Batteries", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, Volume 53, Issue 49, P13488-13492, 2014
Impact Factor: 11.336

Huang, Xin; Yu, Hong; Tan, Huiteng; Zhu, Jixin; Zhang, Wenyu; Wang, Chengyuan; Zhang, Jun; Wang, Yuxi; Lv, Yunbo; Zeng, Zhi; Liu, Dayong; Ding, Jun; Zhang, Qichun; Srinivasan, Madhavi; Ajayan, Pulickel M.; Hng, Huey Hoon; Yan, Qingyu, "Carbon Nanotube-Encapsulated Noble Metal Nanoparticle Hybrid as a Cathode Material for Li-Oxygen Batteries", ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, Volume 24, Issue 41, P6516-6523, 2014
Impact Factor: 10.439

Peng, Shengjie; Li, Linlin; Tan, Huiteng; Cai, Ren; Shi, Wenhui; Li, Chengchao; Mhaisalkar, Subodh G.; Srinivasan, Madhavi; Ramakrishna, Seeram; Yan, Qingyu, "MS 2 ( M = Co and Ni) Hollow Spheres with Tunable Interiors for High- Performance Supercapacitors and Photovoltaics", ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, Volume 24, Issue 15, P2155-2162, 2014
Impact Factor: 10.439

Yan, Ya; Xia, BaoYu; Xu, Zhichuan; Wang, Xin, "Recent Development of Molybdenum Sulfides as Advanced Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction", ACS CATALYSIS, Volume 4, Issue 6, P1693-1705, 2014
Impact Factor: 7.572

Zhu, Jianhui; Jiang, Jian; Sun, Zhipeng; Luo, Jingshan; Fan, Zhanxi; Huang, Xintang; Zhang, Hua; Yu, Ting, "3D Carbon/Cobalt-Nickel Mixed-Oxide Hybrid Nanostructured Arrays for Asymmetric Supercapacitors", SMALL, Volume 10, Issue 14, P2937-2945, 2014
Impact Factor: 7.514

Guan, Cao; Zeng, Zhiyuan; Li, Xianglin; Cao, Xiehong; Fan, Yu; Xia, Xinhui; Pan, Guoxiang; Zhang, Hua; Fan, Hong Jin, "Atomic-Layer-Deposition-Assisted Formation of Carbon Nanoflakes on Metal Oxides and Energy Storage Application", SMALL, Volume 10, Issue 2, P300-307, 2014
Impact Factor: 7.514

Yin, Zongyou; Chen, Bo; Bosman, Michel; Cao, Xiehong; Chen, Junze; Zheng, Bing; Zhang, Hua, "Au Nanoparticle-Modified MoS2 Nanosheet-Based Photoelectrochemical Cells for Water Splitting", SMALL, Volume 10, Issue 17, P3537-3543, 2014
Impact Factor: 7.514

Meng, Fanben; Sana, Barindra; Li, Yuangang; Liu, Yuanjun; Lim, Sierin; Chen, Xiaodong, "Bioengineered Tunable Memristor Based on Protein Nanocage", SMALL, Volume 10, Issue 2, P277-283, 2014
Impact Factor: 7.514

Bi, Hengchang; Huang, Xiao; Wu, Xing; Cao, Xiehong; Tan, Chaoliang; Yin, Zongyou; Lu, Xuehong; Sun, Litao; Zhang, Hua, "Carbon Microbelt Aerogel Prepared by Waste Paper: An Efficient and Recyclable Sorbent for Oils and Organic Solvents", SMALL, Volume 10, Issue 17, P3544-3550, 2014
Impact Factor: 7.514

Zan, Goh Haw; Jackman, Joshua A.; Kim, Seong-Oh; Cho, Nam-Joon, "Controlling Lipid Membrane Architecture for Tunable Nanoplasmonic Biosensing", SMALL, Volume 10, Issue 23, P4828-4832, 2014
Impact Factor: 7.514

Liu, Liang; Tan, Chaoliang; Chai, Jianwei; Wu, Shixin; Radko, Anna; Zhang, Hua; Mandler, Daniel, "Electrochemically Writing Graphene from Graphene Oxide", SMALL, Volume 10, Issue 17, P3555-3559, 2014
Impact Factor: 7.514

Lu, Ziyang; Layani, Michael; Zhao, Xiaoxu; Tan, Li Ping; Sun, Ting; Fan, Shufen; Yan, Qingyu; Magdassi, Shlomo; Hng, Huey Hoon, "Fabrication of Flexible Thermoelectric Thin Film Devices by Inkjet Printing", SMALL, Volume 10, Issue 17, P3551-3554, 2014
Impact Factor: 7.514

Puthusseri, Dhanya; Aravindan, Vanchiappan; Anothumakkool, Bihag; Kurungot, Sreekumar; Madhavi, Srinivasan; Ogale, Satishchandra, "From Waste Paper Basket to Solid State and Li-HEC Ultracapacitor Electrodes: A Value Added Journey for Shredded Office Paper", SMALL, Volume 10, Issue 21, P4395-4402, 2014
Impact Factor: 7.514

Zhu, Jixin; Yang, Dan; Yin, Zongyou; Yan, Qingyu; Zhang, Hua, "Graphene and Graphene-Based Materials for Energy Storage Applications", SMALL, Volume 10, Issue 17, P3480-3498, 2014
Impact Factor: 7.514

Wan, Pengbo; Yin, Shengyan; Liu, Lili; Li, Yuangang; Liu, Yuanjun; Wang, Xiaotian; Leow, Wanru; Ma, Bing; Chen, Xiaodong, "Graphene Carrier for Magneto-Controllable Bioelectrocatalysis", SMALL, Volume 10, Issue 4, P647-652, 2014
Impact Factor: 7.514

Wu, Jumiati; Li, Hai; Qi, Xiaoying; He, Qiyuan; Xu, Boxi; Zhang, Hua, "Graphene Oxide Architectures Prepared by Molecular Combing on Hydrophilic-Hydrophobic Micropatterns", SMALL, Volume 10, Issue 11, P2239-2244, 2014
Impact Factor: 7.514

Shao, Qi; Niu, Zhiqiang; Hirtz, Michael; Jiang, Lin; Liu, Yuanjun; Wang, Zhaohui; Chen, Xiaodong, "High-Performance and Tailorable Pressure Sensor Based on Ultrathin Conductive Polymer Film", SMALL, Volume 10, Issue 8, P1466-1472, 2014
Impact Factor: 7.514

Jiang, Hao; Fu, Yao; Hu, Yanjie; Yan, Chaoyi; Zhang, Ling; Lee, Pooi See; Li, Chunzhong, "Hollow LiMn (2) O-4 Nanocones as Superior Cathode Materials for Lithium- Ion Batteries with Enhanced Power and Cycle Performances", SMALL, Volume 10, Issue 6, P1096-1100, 2014
Impact Factor: 7.514

Li, Shaozhou; Huo, Fengwei, "Hybrid Crystals Comprising Metal-Organic Frameworks and Functional Particles: Synthesis and Applications", SMALL, Volume 10, Issue 21, P4371-4378, 2014
Impact Factor: 7.514

Lee, Wei Li; Guo, Wei Mei; Ho, Vincent H. B.; Saha, Amitaksha; Chong, Han Chung; Tan, Nguan Soon; Widjaja, Effendi; Tan, Ern Yu; Loo, Say Chye Joachim, "Inhibition of 3-D Tumor Spheroids by Timed-Released Hydrophilic and Hydrophobic Drugs from Multilayered Polymeric Microparticles", SMALL, Volume 10, Issue 19, P3986-3996, 2014
Impact Factor: 7.514

Zhou, Yi; Chen, Wangqiao; Zhu, Jixin; Pei, Wenbo; Wang, Chengyuan; Huang, Ling; Yao, Cheng; Yan, Qinyu; Huang, Wei; Loo, Joachim Say Chye; Zhang, Qichun, "Inorganic-Organic Hybrid Nanoprobe for NIR-Excited Imaging of Hydrogen Sulfide in Cell Cultures and Inflammation in a Mouse Model", SMALL, Volume 10, Issue 23, P4874-4885, 2014
Impact Factor: 7.514

Yan, Jian; Sumboja, Afriyanti; Wang, Xu; Fu, Chaopeng; Kumar, Vipin; Lee, Pooi See, "Insights on the Fundamental Capacitive Behavior: A Case Study of MnO2", SMALL, Volume 10, Issue 17, P3568-3578, 2014
Impact Factor: 7.514

Cao, Cuong; Zhang, Jun; Li, Shuzhou; Xiong, Qihua, "Intelligent and Ultrasensitive Analysis of Mercury Trace Contaminants via Plasmonic Metamaterial-Based Surface-Enhanced Raman Spectroscopy", SMALL, Volume 10, Issue 16, P3252-3256, 2014
Impact Factor: 7.514

Tan, Yang Fei; Mundargi, Raghavendra C.; Chen, Min Hui Averil; Lessig, Jacqueline; Neu, Bjoern; Venkatraman, Subbu S.; Wong, Tina T., "Layer-by-Layer Nanoparticles as an Efficient siRNA Delivery Vehicle for SPARC Silencing", SMALL, Volume 10, Issue 9, P1790-1798, 2014
Impact Factor: 7.514

Zhu, Bowen; Niu, Zhiqiang; Wang, Hong; Leow, Wan Ru; Wang, Hua; Li, Yuangang; Zheng, Liyan; Wei, Jun; Huo, Fengwei; Chen, Xiaodong, "Microstructured Graphene Arrays for Highly Sensitive Flexible Tactile Sensors", SMALL, Volume 10, Issue 18, P3625-3631, 2014
Impact Factor: 7.514

Lee, Pooi See; Chen, Xiaodong, "Nanomaterials for Energy and Water Management", SMALL, Volume 10, Issue 17, P3432-3433, 2014
Impact Factor: 7.514

Du, Jianjun; Zhu, Bowen; Peng, Xiaojun; Chen, Xiaodong, "Optical Reading of Contaminants in Aqueous Media Based on Gold Nanoparticles", SMALL, Volume 10, Issue 17, P3461-3479, 2014
Impact Factor: 7.514

Li, Yuangang; Wang, Weina; Leow, Wan Ru; Zhu, Bowen; Meng, Fanben; Zheng, Liyan; Zhu, Jia; Chen, Xiaodong, "Optoelectronics of Organic Nanofibers Formed by Co-Assembly of Porphyrin and Perylenediimide", SMALL, Volume 10, Issue 14, P2776-2781, 2014
Impact Factor: 7.514

Hong, Xun; Yin, Zongyou; Fan, Zhanxi; Tay, Yee-Yan; Chen, Junze; Du, Yaping; Xue, Can; Chen, Hongyu; Zhang, Hua, "Periodic AuAg-Ag2S Heterostructured Nanowires", SMALL, Volume 10, Issue 3, P479-482, 2014
Impact Factor: 7.514

Du, Yaping; Chen, Bo; Yin, Zongyou; Liu, Zhengqing; Zhang, Hua, "Phosphine-Free, Low-Temperature Synthesis of Tetrapod-Shaped CdS and Its Hybrid with Au Nanoparticles", SMALL, Volume 10, Issue 22, P4727-4734, 2014
Impact Factor: 7.514

Sun, Linfeng; Hu, Hailong; Zhan, Da; Yan, Jiaxu; Liu, Lei; Teguh, Jefri S.; Yeow, Edwin K. L.; Lee, Pooi See; Shen, Zexiang, "Plasma Modified MoS2 Nanofl akes for Surface Enhanced Raman Scattering", SMALL, Volume 10, Issue 6, P1090-1095, 2014
Impact Factor: 7.514

Niu, Zhiqiang; Liu, Lili; Zhang, Li; Chen, Xiaodong, "Porous Graphene Materials for Water Remediation", SMALL, Volume 10, Issue 17, P3434-3441, 2014
Impact Factor: 7.514

Zhou, Yanping; Yang, Dan; Zeng, Yi; Zhou, Yan; Ng, Wun Jern; Yan, Qingyu; Fong, Eileen, "Recycling Bacteria for the Synthesis of LiMPO4 (M = Fe, Mn) Nanostructures for High-Power Lithium Batteries", SMALL, Volume 10, Issue 19, P3997-4002, 2014
Impact Factor: 7.514

Zhou, Yi; Pei, Wenbo; Wang, Chenyuan; Zhu, Jixin; Wu, Jiansheng; Yan, Qinyu; Huang, Ling; Huang, Wei; Yao, Cheng; Loo, Joachim Say Chye; Zhang, Qichun, "Rhodamine-Modified Upconversion Nanophosphors for Ratiometric Detection of Hypochlorous Acid in Aqueous Solution and Living Cells", SMALL, Volume 10, Issue 17, P3560-3567, 2014
Impact Factor: 7.514

Cui, Chenlong; Liu, Yayuan; Xu, Hongbo; Li, Shaozhou; Zhang, Weina; Cui, Ping; Huo, Fengwei, "Self-Assembled Metal-Organic Frameworks Crystals for Chemical Vapor Sensing", SMALL, Volume 10, Issue 18, P3672-3676, 2014
Impact Factor: 7.514

Yan, Chaoyi; Lee, Pooi See, "Stretchable Energy Storage and Conversion Devices", SMALL, Volume 10, Issue 17, P3443-3460, 2014
Impact Factor: 7.514

Liu, Lili; Niu, Zhiqiang; Zhang, Li; Chen, Xiaodong, "Structural Diversity of Bulky Graphene Materials", SMALL, Volume 10, Issue 11, P2200-2214, 2014
Impact Factor: 7.514

Niu, Wenbin; Chen, Hu; Chen, Rui; Huang, Jingfeng; Palaniappan, Alagappan; Sun, Handong; Liedberg, Bo Gunnar; Tok, Alfred Iing Yoong, "Synergetically Enhanced Near-Infrared Photoresponse of Reduced Graphene Oxide by Upconversion and Gold Plasmon", SMALL, Volume 10, Issue 18, P3637-3643, 2014
Impact Factor: 7.514

Jiang, Lin; Zou, Changji; Zhang, Zhonghan; Sun, Yinghui; Jiang, Yueyue; Leow, Wanru; Liedberg, Bo; Li, Shuzhou; Chen, Xiaodong, "Synergistic Modulation of Surface Interaction to Assemble Metal Nanoparticles into Two-Dimensional Arrays with Tunable Plasmonic Properties", SMALL, Volume 10, Issue 3, P609-616, 2014
Impact Factor: 7.514

Xia, Xinhui; Zhu, Changrong; Luo, Jingshan; Zeng, Zhiyuan; Guan, Cao; Ng, Chin Fan; Zhang, Hua; Fan, Hong Jin, "Synthesis of Free-Standing Metal Sulfide Nanoarrays via Anion Exchange Reaction and Their Electrochemical Energy Storage Application", SMALL, Volume 10, Issue 4, P766-773, 2014
Impact Factor: 7.514

Yildiz, Umit Hakan; De Hoog, Hans-Peter M.; Fu, Zhikang; Tomczak, Nikodem; Parikh, Atul N.; Nallani, Madhavan; Liedberg, Bo, "Third-Party ATP Sensing in Polymersomes: A Label-Free Assay of Enzyme Reactions in Vesicular Compartments", SMALL, Volume 10, Issue 3, P442-447, 2014
Impact Factor: 7.514

Yadian, Boluo; Liu, Hai; Wei, Yuefan; Wu, Junsheng; Zhang, Sen; Sun, Linfeng; Zhao, Chunwang; Liu, Qing; Ramanujan, Raju V.; Zhou, Kun; Gan, Chee Lip; Huang, Yizhong, "Towards Perfectly Ordered Novel ZnO/Si Nano-Heterojunction Arrays", SMALL, Volume 10, Issue 2, P344-348, 2014
Impact Factor: 7.514

Wu, Renbing; Qian, Xukun; Rui, Xianhong; Liu, Hai; Yadian, Boluo; Zhou, Kun; Wei, Jun; Yan, Qingyu; Feng, Xi-Qiao; Long, Yi; Wang, Liuying; Huang, Yizhong, "Zeolitic Imidazolate Framework 67-Derived High Symmetric Porous Co3O4 Hollow Dodecahedra with Highly Enhanced Lithium Storage Capability", SMALL, Volume 10, Issue 10, P1932-1938, 2014
Impact Factor: 7.514

Cao, Shao-Wen; Liu, Xin-Feng; Yuan, Yu-Peng; Zhang, Zhen-Yi; Liao, Yu-Sen; Fang, Jun; Loo, Say Chye Joachim; Sum, Tze Chien; Xue, Can, "Solar-to-fuels conversion over In2O3/g-C3N4 hybrid photocatalysts", APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, Volume 147, P940-946, 2014
Impact Factor: 7.435

Ma, Xing; Teh, Cathleen; Zhang, Quan; Borah, Parijat; Choong, Cleo; Korzh, Vladimir; Zhao, Yanli, "Redox-Responsive Mesoporous Silica Nanoparticles: A Physiologically Sensitive Codelivery Vehicle for siRNA and Doxorubicin", ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING, Volume 21, Issue 5, P707-722, 2014
Impact Factor: 7.407

Niu, Wenbin; Su, Liap Tat; Chen, Rui; Chen, Hu; Wang, Yi; Palaniappan, Alagappan; Sun, Handong; Tok, Alfred Ling Yoong, "3-Dimensional photonic crystal surface enhanced upconversion emission for improved near-infrared photoresponse", NANOSCALE, Volume 6, Issue 2, P817-824, 2014
Impact Factor: 7.394

Guan, Cao; Li, Xianglin; Yu, Hong; Mao, Lu; Wong, Lydia Helena; Yan, Qingyu; Wang, John, "A novel hollowed CoO-in-CoSnO3 nanostructure with enhanced lithium storage capabilities", NANOSCALE, Volume 6, Issue 22, P13824-13830, 2014
Impact Factor: 7.394

Wang, Zhijuan; Zhang, Juan; Zhu, Changfeng; Wu, Shixin; Mandler, Daniel; Marks, Robert S.; Zhang, Hua, "Amplified detection of femtomolar DNA based on a one-to-few recognition reaction between DNA-Au conjugate and target DNA", NANOSCALE, Volume 6, Issue 6, P3110-3115, 2014
Impact Factor: 7.394

Wang, Yi-Chung; DuChene, Joseph S.; Huo, Fengwei; Wei, Wei David, "An in situ approach for facile fabrication of robust and scalable SERS substrates", NANOSCALE, Volume 6, Issue 13, P7232-7236, 2014
Impact Factor: 7.394

Zhang, Zhenyi; Li, Anran; Cao, Shao-Wen; Bosman, Michel; Li, Shuzhou; Xue, Can, "Direct evidence of plasmon enhancement on photocatalytic hydrogen generation over Au/Pt-decorated TiO2 nanofibers", NANOSCALE, Volume 6, Issue 10, P5217-5222, 2014
Impact Factor: 7.394

Zhu, Jianhui; Jiang, Jian; Ai, Wei; Fan, Zhanxi; Huang, Xintang; Zhang, Hua; Yu, Ting, "Encapsulation of nanoscale metal oxides into an ultra-thin Ni matrix for superior Li-ion batteries: a versatile strategy", NANOSCALE, Volume 6, Issue 21, P12990-13000, 2014
Impact Factor: 7.394

Yang, Chen; Tran, Phong D.; Boix, Pablo P.; Bassi, Prince S.; Yantara, Natalia; Wong, Lydia H.; Barber, James, "Engineering a Cu2O/NiO/Cu2MoS4 hybrid photocathode for H-2 generation in water", NANOSCALE, Volume 6, Issue 12, P6506-6510, 2014
Impact Factor: 7.394

Arun, Nagasubramanian; Aravindan, Vanchiappan; Jayaraman, Sundaramurthy; Shubha, Nageswaran; Ling, Wong Chui; Ramakrishna, Seeram; Madhavi, Srinivasan, "Exceptional performance of a high voltage spinet LiNi0.5Mn1.5O4 cathode in all one dimensional architectures with an anatase TiO2 anode by electrospinning", NANOSCALE, Volume 6, Issue 15, P8926-8934, 2014
Impact Factor: 7.394

Sun, Zhipeng; Ai, Wei; Liu, Jilei; Qi, Xiaoying; Wang, Yanlong; Zhu, Jianhui; Zhang, Hua; Yu, Ting, "Facile fabrication of hierarchical ZnCo2O4/NiO core/shell nanowire arrays with improved lithium-ion battery performance", NANOSCALE, Volume 6, Issue 12, P6563-6568, 2014
Impact Factor: 7.394

Kong, Junhua; Wei, Yuefan; Zhao, Chenyang; Toh, Meng Yew; Yee, Wu Aik; Zhou, Dan; Phua, Si Lei; Dong, Yuliang; Lu, Xuehong, "Growth of rutile TiO2 on the convex surface of nanocylinders: from nanoneedles to nanorods and their electrochemical properties", NANOSCALE, Volume 6, Issue 8, P4352-4360, 2014
Impact Factor: 7.394

Yu, Hong; Guan, Cao; Rui, Xianhong; Ouyang, Bo; Yadian, Boluo; Huang, Yizhong; Zhang, Hua; Hoster, Harry E.; Fan, Hong Jin; Yan, Qingyu, "Hierarchically porous three-dimensional electrodes of CoMoO4 and ZnCo2O4 and their high anode performance for lithium ion batteries", NANOSCALE, Volume 6, Issue 18, P10556-10561, 2014
Impact Factor: 7.394

Dharani, Sabba; Mulmudi, Hemant Kumar; Yantara, Natalia; Pham Thi Thu Trang; Park, Nam Gyu; Graetzel, Michael; Mhaisalkar, Subodh; Mathews, Nripan; Boix, Pablo P., "High efficiency electrospun TiO2 nanofiber based hybrid organic-inorganic perovskite solar cell", NANOSCALE, Volume 6, Issue 3, P1675-1679, 2014
Impact Factor: 7.394

Wang, Jiangxin; Yan, Chaoyi; Kang, Wenbin; Lee, Pooi See, "High-efficiency transfer of percolating nanowire films for stretchable and transparent photodetectors", NANOSCALE, Volume 6, Issue 18, P10734-10739, 2014
Impact Factor: 7.394

Lu, Junpeng; Liu, Hongwei; Deng, Suzi; Zheng, Minrui; Wang, Yinghui; van Kan, Jeroen A.; Tang, Sing Hai; Zhang, Xinhai; Sow, Chorng Haur; Mhaisalkar, Subodh G., "Highly sensitive and multispectral responsive phototransistor using tungsten-doped VO2 nanowires", NANOSCALE, Volume 6, Issue 13, P7619-7627, 2014
Impact Factor: 7.394

Wu, Jin; Zan, Xiaoli; Li, Shaozhou; Liu, Yayuan; Cui, Chenlong; Zou, Binghua; Zhang, Weina; Xu, Hongbo; Duan, Hongwei; Tian, Danbi; Huang, Wei; Huo, Fengwei, "In situ synthesis of large-area single sub-10 nm nanoparticle arrays by polymer pen lithography", NANOSCALE, Volume 6, Issue 2, P749-752, 2014
Impact Factor: 7.394

Dharani, Sabba; Dewi, Herlina Arianita; Prabhakar, Rajiv Ramanujam; Baikie, Tom; Shi, Chen; Du Yonghua; Mathews, Nripan; Boix, Pablo P.; Mhaisalkar, Subodh G., "Incorporation of Cl into sequentially deposited lead halide perovskite films for highly efficient mesoporous solar cells", NANOSCALE, Volume 6, Issue 22, P13854-13860, 2014
Impact Factor: 7.394

Li, Anran; Li, Shuzhou, "Large-volume hot spots in gold spiky nanoparticle dimers for high-performance surface-enhanced spectroscopy", NANOSCALE, Volume 6, Issue 21, P12921-12928, 2014
Impact Factor: 7.394

Wang, Yixian; Zhang, Xiao; Luo, Zhimin; Huang, Xiao; Tan, Chaoliang; Li, Hai; Zheng, Bing; Li, Bing; Huang, Ying; Yang, Jian; Zong, Yun; Ying, Yibin; Zhang, Hua, "Liquid-phase growth of platinum nanoparticles on molybdenum trioxide nanosheets: an enhanced catalyst with intrinsic peroxidase-like catalytic activity", NANOSCALE, Volume 6, Issue 21, P12340-12344, 2014
Impact Factor: 7.394

Banerjee, Abhik; Upadhyay, Kush Kumar; Puthusseri, Dhanya; Aravindan, Vanchiappan; Madhavi, Srinivasan; Ogale, Satishchandra, "MOF-derived crumpled-sheet-assembled perforated carbon cuboids as highly effective cathode active materials for ultra-high energy density Li-ion hybrid electrochemical capacitors (Li-HECs)", NANOSCALE, Volume 6, Issue 8, P4387-4394, 2014
Impact Factor: 7.394

Ma, Chong-Bo; Qi, Xiaoying; Chen, Bo; Bao, Shuyu; Yin, Zongyou; Wu, Xue-Jun; Luo, Zhimin; Wei, Jun; Zhang, Hao-Li; Zhang, Hua, "MoS2 nanoflower-decorated reduced graphene oxide paper for high-performance hydrogen evolution reaction", NANOSCALE, Volume 6, Issue 11, P5624-5629, 2014
Impact Factor: 7.394

Layani, Michael; Darmawan, Peter; Foo, Wan Ling; Liu, Liang; Kamyshny, Alexander; Mandler, Daniel; Magdassi, Schlomo; Lee, Pooi See, "Nanostructured electrochromic films by inkjet printing on large area and flexible transparent silver electrodes", NANOSCALE, Volume 6, Issue 9, P4572-4576, 2014
Impact Factor: 7.394

Rui, Xianhong; Tan, Huiteng; Yan, Qingyu, "Nanostructured metal sulfides for energy storage", NANOSCALE, Volume 6, Issue 17, P9889-9924, 2014
Impact Factor: 7.394

Liu, Hai; Khoo, Chee Ying; Yadian, Boluo; Liu, Qing; Gan, Chee Lip; Tang, Xiaohong; Huang, Yizhong, "The role of metal layers in the formation of metal-silicon hybrid nanoneedle arrays", NANOSCALE, Volume 6, Issue 6, P3078-3082, 2014
Impact Factor: 7.394

Xu, Lin; Luo, Zhimin; Fan, Zhanxi; Zhang, Xiao; Tan, Chaoliang; Li, Hai; Zhang, Hua; Xue, Can, "Triangular Ag-Pd alloy nanoprisms: rational synthesis with high-efficiency for electrocatalytic oxygen reduction", NANOSCALE, Volume 6, Issue 20, P11738-11743, 2014
Impact Factor: 7.394

Wang, Hong; Liu, Fucai; Fu, Wei; Fang, Zheyu; Zhou, Wu; Liu, Zheng, "Two-dimensional heterostructures: fabrication, characterization, and application", NANOSCALE, Volume 6, Issue 21, P12250-12272, 2014
Impact Factor: 7.394

Ong, Kimberly Jessica; Zhao, Xinxin; Thistle, Maria E.; MacCormack, Tyson J.; Clark, Rhett J.; Ma, Guibin; Martinez-Rubi, Yadienka; Simard, Benoit; Loo, Joachim Say Chye; Veinot, Jonathan G. C.; Goss, Greg G., "Mechanistic insights into the effect of nanoparticles on zebrafish hatch", NANOTOXICOLOGY, Volume 8, Issue 3, P295-304, 2014
Impact Factor: 6.411

Ai, Wei; Du, Zhuzhu; Fan, Zhanxi; Jiang, Jian; Wang, Yanlong; Zhang, Hua; Xie, Linghai; Huang, Wei; Yu, Ting, "Chemically engineered graphene oxide as high performance cathode materials for Li-ion batteries", CARBON, Volume 76, P148-154, 2014
Impact Factor: 6.196

Yao, Xiayin; Kong, Junhua; Zhou, Dan; Zhao, Chenyang; Zhou, Rui; Lu, Xuehong, "Mesoporous zinc ferrite/graphene composites: Towards ultra-fast and stable anode for lithium-ion batteries", CARBON, Volume 79, P493-499, 2014
Impact Factor: 6.196

Gokhale, Rohan; Aravindan, Vanchiappan; Yadav, Prasad; Jain, Srashti; Phase, Deodatta; Madhavi, Srinivasan; Ogale, Satishchandra, "Oligomer-salt derived 3D, heavily nitrogen doped, porous carbon for Li-ion hybrid electrochemical capacitors application", CARBON, Volume 80, P462-471, 2014
Impact Factor: 6.196

Tang, Gongqing; Jiang, Zhi-Guo; Li, Xiaofeng; Zhang, Hao-Bin; Dasari, Aravind; Yu, Zhong-Zhen, "Three dimensional graphene aerogels and their electrically conductive composites", CARBON, Volume 77, P592-599, 2014
Impact Factor: 6.196

Lek, Jun Yan; Xing, Guichuan; Sum, Tze Chien; Lam, Yeng Ming, "Electron Transport Limitation in P3HT:CdSe Nanorods Hybrid Solar Cells", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 2, P894-902, 2014
Impact Factor: 5.9

Jayaraman, Sundaramurthy; Aravindan, Vanchiappan; Kumar, Palaniswamy Suresh; Ling, Wong Chui; Ramakrishna, Seeram; Madhavi, Srinivasan, "Exceptional Performance of TiNb2O7 Anode in All One-Dimensional Architecture by Electrospinning", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 11, P8660-8666, 2014
Impact Factor: 5.9

Prabhakar, Rajiv Ramanujam; Nguyen Huu Loc; Kumar, Mulmudi Hemant; Boix, Pablo P.; Juan, Sun; John, Rohit Abraham; Batabyal, Sudip K.; Wong, Lydia Helena, "Facile Water-based Spray Pyrolysis of Earth-Abundant Cu2FeSnS4 Thin Films as an Efficient Counter Electrode in Dye-Sensitized Solar Cells", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 20, P17661-17667, 2014
Impact Factor: 5.9

Zhang, Wenyu; Zhu, Jixin; Ang, Huixiang; Wang, Haibo; Tan, Hui Teng; Yang, Dan; Xu, Chen; Xiao, Ni; Li, Bing; Liu, Weiling; Wang, Xin; Hng, Huey Hoon; Yan, Qingyu, "Fe-Based Metallopolymer Nanowall-Based Composites for Li-O-2 Battery Cathode", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 10, P7164-7170, 2014
Impact Factor: 5.9

Liu, Wanshuang; Zhou, Rui; Goh, Hwee Li Sally; Huang, Shu; Lu, Xuehong, "From Waste to Functional Additive: Toughening Epoxy Resin with Lignin", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 8, P5810-5817, 2014
Impact Factor: 5.9

Yandi, Wetra; Mieszkin, Sophie; Martin-Tanchereau, Pierre; Callow, Maureen E.; Callow, James A.; Tyson, Lyndsey; Liedberg, Bo; Ederth, Thomas, "Hydration and Chain Entanglement Determines the Optimum Thickness of Poly(HEMA-co-PEG(10)MA) Brushes for Effective Resistance to Settlement and Adhesion of Marine Fouling Organisms", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 14, P11448-11458, 2014
Impact Factor: 5.9

Bassi, Prince Saurabh; Chiam, Sing Yang; Gurudayal; Barber, James; Wong, Lydia Helena, "Hydrothermal Grown Nanoporous Iron Based Titanate, Fe2TiO5 for Light Driven Water Splitting", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 24, P22490-22495, 2014
Impact Factor: 5.9

Roy S, Das T, Yue CY, Hu X*, "Improved Polymer Encapsulation on Multiwalled Carbon Nanotubes
by Selective Plasma Induced Controlled Polymer Grafting", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 1, P664-670, 2014
Impact Factor: 5.9

Gurudayal; Chiam, Sing Yang; Kumar, Mulmudi Hemant; Bassi, Prince Saurabh; Seng, Hwee Leng; Barber, James; Wong, Lydia Helena, "Improving the Efficiency of Hematite Nanorods for Photoelectrochemical Water Splitting by Doping with Manganese", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 8, P5852-5859, 2014
Impact Factor: 5.9

Wen, Feng; Wong, Hui Kian; Tay, Chor Yong; Yu, Haiyang; Li, Huaqiong; Yu, Ting; Tijore, Ajay; Boey, Freddy Yin Chiang; Venkatraman, Subbu S.; Tan, Lay Poh, "Induction of Myogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells Cultured on Notch Agonist (Jagged-1) Modified Biodegradable Scaffold Surface", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 3, P1652-1661, 2014
Impact Factor: 5.9

Tijore, Ajay; Hariharan, Srivats; Yu, Haiyang; Lam, Chee Ren Ivan; Wen, Feng; Tay, Chor Yong; Ahmed, Sohail; Tan, Lay Poh, "Investigating the Spatial Distribution of Integrin beta(1) in Patterned Human Mesenchymal Stem Cells Using Super-Resolution Imaging", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 18, P15686-15696, 2014
Impact Factor: 5.9

Bucher, Nicolas; Hartung, Steffen; Nagasubramanian, Arun; Cheah, Yan Ling; Hoster, Harry E.; Madhavi, Srinivasan, "Layered NaxMnO2+z in Sodium Ion Batteries-Influence of Morphology on Cycle Performance", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 11, P8059-8065, 2014
Impact Factor: 5.9

Liying Zhang, Sunanda Roy, Ye Chen, Eng Kee Chua , Kye Yak See , Xiao Hu*, and Ming Liu, "Mussel-Inspired Polydopamine Coated Hollow Carbon Microspheres, a Novel Versatile Filler for
Fabrication of High Performance Syntactic Foams", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 21, P18644–18652, 2014
Impact Factor: 5.9

Kim, Hee Un; Kim, Ji-Hoon; Kang, Hyunbum; Grimsdale, Andrew C.; Kim, Bumjoon J.; Yoon, Sung Cheol; Hwang, Do-Hoon, "Naphthalene-, Anthracene-, and Pyrene-Substituted Fullerene Derivatives as Electron Acceptors in Polymer-based Solar Cells", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 23, P20776-20785, 2014
Impact Factor: 5.9

Liang, YN, Li, YM, Ang, C, Shen, YD, Chi, DZ, Hu, X*, "Novel Low Temperature Synthesis Route
for Functional Au/ZnFe Mixed Oxide Nanohybrids", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 15, P, 2014
Impact Factor: 5.9

Zhao, Weiyun; Tan, Hui Teng; Tan, Li Ping; Fan, Shufen; Hng, Huey Hoon; Boey, Yin Chiang Freddy; Beloborodov, Igor; Yan, Qingyu, "n-Type Carbon Nanotubes/Silver Telluride Nanohybrid Buckypaper with a High-Thermoelectric Figure of Merit", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 7, P4940-4946, 2014
Impact Factor: 5.9

Liu, Qi; Wu, Di; Zhou, Yong; Su, Haibin; Wang, R.; Zhang, Chunfeng; Yan, Shicheng; Xiao, Min; Zou, Zhigang, "Single-Crystalline, Ultrathin ZnGa2O4 Nanosheet Scaffolds To Promote Photocatalytic Activity in CO2 Reduction into Methane", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 4, P2356-2361, 2014
Impact Factor: 5.9

Ho, John C. W.; Zhang, Tianliang; Lee, Kian Keat; Batabyal, Sudip K.; Tok, Alfred I. Y.; Wong, Lydia H., "Spray Pyrolysis of CuIn(S,Se)(2) Solar Cells with 5.9% Efficiency: A Method to Prevent Mo Oxidation in Ambient Atmosphere", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 9, P6638-6643, 2014
Impact Factor: 5.9

Dong, Yuliang; Kong, Junhua; Phua, Si Lei; Zhao, Chenyang; Thomas, Noreen L.; Lu, Xuehong, "Tailoring Surface Hydrophilicity of Porous Electrospun Nanofibers to Enhance Capillary and Push-Pull Effects for Moisture Wicking", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 16, P14087-14095, 2014
Impact Factor: 5.9

Zhao, Chenyang; Kong, Junhua; Yao, Xiayin; Tang, Xiaosheng; Dong, Yuliang; Phua, Si Lei; Lu, Xuehong, "Thin MoS2 Nanoflakes Encapsulated in Carbon Nanofibers as High-Performance Anodes for Lithium-Ion Batteries", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 9, P6392-6398, 2014
Impact Factor: 5.9

Chandra, R. Devi; Rao, Manohar; Zhang, Keke; Prabhakar, Rajiv Ramanujam; Shi, Chen; Zhang, Jie; Mhaisalkar, Subodh G.; Mathews, Nripan, "Tuning Electrical Properties in Amorphous Zinc Tin Oxide Thin Films for Solution Processed Electronics", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 2, P773-777, 2014
Impact Factor: 5.9

Mogal, Vishal T.; Yin, Chaw Su; O'Rorke, Richard; Boujday, Souhir; Methivier, Christophe; Venkatraman, Subbu S.; Steele, Terry W. J., "Tuning Model Drug Release and Soft-Tissue Bioadhesion of Polyester Films by Plasma Post-Treatment", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6, Issue 8, P5749-5758, 2014
Impact Factor: 5.9

L. Xi, D-Y. Cho, M. Duchamp, C.B. Boothroyd, J.Y. Lek, A. Besmehn, R. Waser, Y.M. Lam, B., "Understanding the Role of Single Molecular ZnS Precursors in the Synthesis of
In(Zn)P/ZnS Nanocrystals", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, Volume 6 P18233−18242, 2014
Impact Factor: 5.9

He, Tingchao; Gao, Yang; Chen, Rui; Ma, Lin; Rajwar, Deepa; Wang, Yue; Grimsdale, Andrew C.; Sun, Handong, "Multiphoton Harvesting in an Angular Carbazole-Containing Zn(II)-Coordinated Random Copolymer Mediated by Twisted Intramolecular Charge Transfer State", MACROMOLECULES, Volume 47, Issue 4, P1316-1324, 2014
Impact Factor: 5.8

Huang, Yingying; Kong, Jen Fong; Venkatraman, Subbu S., "Biomaterials and design in occlusion devices for cardiac defects: A review", Acta Biomaterialia , Volume 10, Issue 3, P1088-1101, 2014
Impact Factor: 5.687

Liu, Xiaohu; Wang, Yi; Chen, Peng; Wang, Yusong; Mang, Jinling; Aili, Daniel; Liedberg, Bo, "Biofunctionalized Gold Nanoparticles for Colorimetric Sensing of Botulinum Neurotoxin A Light Chain", ANALYTICAL CHEMISTRY, Volume 86, Issue 5, P2345-2352, 2014
Impact Factor: 5.636

Chen, Peng; Liedberg, Bo, "Curvature of the Localized Surface Plasmon Resonance Peak", ANALYTICAL CHEMISTRY, Volume 86, Issue 15, P7399-7405, 2014
Impact Factor: 5.636

Boesenberg, Ulrike; Marcus, Matthew A.; Shukla, Alpesh K.; Yi, Tanghong; McDermott, Eamon; Teh, Pei Fen; Srinivasan, Madhavi; Moewes, Alexander; Cabana, Jordi, "Asymmetric pathways in the electrochemical conversion reaction of NiO as battery electrode with high storage capacity", SCIENTIFIC REPORTS, Volume 4, 2014
Impact Factor: 5.578

Zheng, Zhaoke; Xie, Wen; Lim, Zhi Shiuh; You, Lu; Wang, Junling, "CdS sensitized 3D hierarchical TiO2/ZnO heterostructure for efficient solar energy conversion", SCIENTIFIC REPORTS, Volume 4, Issue ,2014
Impact Factor: 5.578

Yang, Xiaoping; Su, Haibin, "Cuprate-like Electronic Properties in Superlattices with (AgF2)-F-II Square Sheet", SCIENTIFIC REPORTS, Volume 4, 2014
Impact Factor: 5.578

Lee, Jian-Yuan; Tang, Chuyang Y.; Huo, Fengwei, "Fabrication of Porous Matrix Membrane (PMM) Using Metal-Organic Framework as Green Template for Water Treatment", SCIENTIFIC REPORTS, Volume 4, 2014
Impact Factor: 5.578

Jiang, Hui; Ye, Jun; Hu, Peng; Wei, Fengxia; Du, Kezhao; Wang, Ning; Ba, Te; Feng, Shuanglong; Kloc, Christian, "Fluorination of Metal Phthalocyanines: Single-Crystal Growth, Efficient N-Channel Organic Field-Effect Transistors, and Structure-Property Relationships", SCIENTIFIC REPORTS, Volume 4, 2014
Impact Factor: 5.578

Liu, Yiwei; Wang, Baomin; Zhan, Qingfeng; Tang, Zhenhua; Yang, Huali; Liu, Gang; Zuo, Zhenghu; Zhang, Xiaoshan; Xie, Yali; Zhu, Xiaojian; Chen, Bin; Wang, Junling; Li, Run-Wei, "Positive temperature coefficient of magnetic anisotropy in polyvinylidene fluoride (PVDF)-based magnetic composites", SCIENTIFIC REPORTS, Volume 4, 2014
Impact Factor: 5.578

Hu, Wei Jin; Juo, Deng-Ming; You, Lu; Wang, Junling; Chen, Yi-Chun; Chu, Ying-Hao; Wu, Tom, "Universal Ferroelectric Switching Dynamics of Vinylidene Fluoride-trifluoroethylene Copolymer Films", SCIENTIFIC REPORTS, Volume 4, 2014
Impact Factor: 5.578

Wasko, S. Scott; Tay, Gavin Z.; Schwaighofer, Andreas; Nowak, Christoph; Waite, J. Herbert; Miserez, Ali, "Structural Proteins from Whelk Egg Capsule with Long Range Elasticity Associated with a Solid-State Phase Transition", BIOMACROMOLECULES, Volume 15, Issue 1, P30-42, 2014
Impact Factor: 5.75

Chen, Jian Lin; Ortiz, Raphael; Steele, Terry W. J.; Stuckey, David C., "Toxicants inhibiting anaerobic digestion: A review", BIOTECHNOLOGY ADVANCES, Volume 32, Issue 8, P1523-1534, 2014
Impact Factor: 9.015

K.C. Poon, D.C.L. Tan, B. Khezri, S.L.J. Zheng, H.B. Su, R.D. Webster, and Hirotaka Sato, "Stepwise Electroless Deposition of Highly Active Amorphous Pd Nanoparticles Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Medium", Chem. Soc, Volume 136, P5217, 2014
Impact Factor: 12.113

Gao, Junkuo; Miao, Jianwei; Li, Pei-Zhou; Teng, Wen Yuan; Yang, Ling; Zhao, Yanli; Liu, Bin; Zhang, Qichun, "A p-type Ti( IV)-based metal-organic framework with visible-light photo-response", CHEMICAL COMMUNICATIONS, Volume 50, Issue 29, P3786-3788, 2014
Impact Factor: 6.834

Zhang, Weina; Lu, Guang; Li, Shaozhou; Liu, Yayuan; Xu, Hongbo; Cui, Chenlong; Yan, Weijin; Yang, Yanhui; Huo, Fengwei, "Controlled incorporation of nanoparticles in metal-organic framework hybrid thin films", CHEMICAL COMMUNICATIONS, Volume 50, Issue 33, P4296-4298, 2014
Impact Factor: 6.834

Yao, Xiayin; Zhao, Chenyang; Kong, Junhua; Wu, Huiqing; Zhou, Dan; Lu, Xuehong, "Dopamine-assisted one-pot synthesis of zinc ferrite-embedded porous carbon nanospheres for ultrafast and stable lithium ion batteries", CHEMICAL COMMUNICATIONS, Volume 50, Issue 93, P14597-14600, 2014
Impact Factor: 6.834

Ding, Guoqiang; Zhou, Hui; Xu, Jianwei; Lu, Xuehong, "Electrofluorochromic detection of cyanide anions using a benzothiadiazole-containing conjugated copolymer", CHEMICAL COMMUNICATIONS, Volume 50, Issue 6, P655-657, 2014
Impact Factor: 6.834

Li, Gang; Miao, Jianwei; Cao, Jun; Zhu, Jia; Liu, Bin; Zhang, Qichun, "Preparation and photoelectrochemical behavior of 1,4,6,8,11,13-hexazapentacene (HAP)", CHEMICAL COMMUNICATIONS, Volume 50, Issue 57, P7656-7658, 2014
Impact Factor: 6.834

Zhao, Chenyang; Kong, Junhua; Yang, Liping; Yao, Xiayin; Phua, Si Lei; Lua, Xuehong, "The dopamine-Mo-VI complexation-assisted large-scale aqueous synthesis of a single-layer MoS2/carbon sandwich structure for ultrafast, long-life lithium-ion batteries", CHEMICAL COMMUNICATIONS, Volume 50, Issue 68, P9672-9675, 2014
Impact Factor: 6.834

Wei, Chao; Yu, Linghui; Cui, Chenlong; Lin, Jiadan; Wei, Chen; Mathews, Nripan; Huo, Fengwei; Sritharan, Thirumany; Xu, Zhichuan, "Ultrathin MnO2 nanoflakes as efficient catalysts for oxygen reduction reaction", CHEMICAL COMMUNICATIONS, Volume 50, Issue 58, P7885-7888, 2014
Impact Factor: 6.834

Wang, Victor Bochuan; Yantara, Natalia; Koh, Teck Ming; Kjelleberg, Staffan; Zhang, Qichun; Bazan, Guillermo C.; Loo, Say Chye Joachim; Mathews, Nripan, "Uncovering alternate charge transfer mechanisms in Escherichia coli chemically functionalized with conjugated oligoelectrolytes", CHEMICAL COMMUNICATIONS, Volume 50, Issue 60, P8223-8226, 2014
Impact Factor: 6.834

Hu, Benlin; Wang, Chengyuan; Wang, Jiangxin; Gao, Junkuo; Wang, Kai; Wu, Jiansheng; Zhang, Guodong; Cheng, Wangqiao; Venkateswarlu, Bhavanasi; Wang, Mingfeng; Lee, Pooi See; Zhang, Qichun, "Inorganic-organic hybrid polymer with multiple redox for high-density data storage", CHEMICAL SCIENCE, Volume 5, Issue 9, P3404-3408, 2014
Impact Factor: 9.211

Krishna, Anurag; Sabba, Dharani; Li, Hairong; Yin, Jun; Boix, Pablo P.; Soci, Cesare; Mhaisalkar, Subodh G.; Grimsdale, Andrew C., "Novel hole transporting materials based on triptycene core for high efficiency mesoscopic perovskite solar cells", CHEMICAL SCIENCE, Volume 5, Issue 7, P2702-2709, 2014
Impact Factor: 9.211

Wang, Yi; Liu, Xiaohu; Zhang, Jinling; Aili, Daniel; Liedberg, Bo, "Time-resolved botulinum neurotoxin A activity monitored using peptide-functionalized Au nanoparticle energy transfer sensors", CHEMICAL SCIENCE, Volume 5, Issue 7, P2651-2656, 2014
Impact Factor: 9.211

Lang, Xianjun; Chen, Xiaodong; Zhao, Jincai, "Heterogeneous visible light photocatalysis for selective organic transformations", CHEMICAL SOCIETY REVIEWS, Volume 43, Issue 1, P473-486, 2014
Impact Factor: 30.425

Eric Kantchev, Surya R. Pangestu, F. Zhou, M. Sullivan, and H.B. Su, "First principles (DFT) characterization of the Rh(I)/dppp-catalyzed C-H activation by tandem 1,2-addition/1,4-Rh-shift reaction of norbornene to phenylboronic acid", Chemistry - A European Journal, Volume 20, Issue 47, P15625-15634, 2014
Impact Factor: 5.731

Liu, Yayuan; Zhang, Weina; Li, Shaozhou; Cui, Chenlong; Wu, Jin; Chen, Hongyu; Huo, Fengwei, "Designable Yolk-Shell Nanoparticle@MOF Petalous Heterostructures", CHEMISTRY OF MATERIALS, Volume 26, Issue 2, P1119-1125, 2014
Impact Factor: 8.354

Kumar, Vipin; Sumboja, Afriyanti; Wang, Jiangxin; Bhavanasi, Venkateswarlu; Viet Cuong Nguyen; Lee, Pooi See, "Topotactic Phase Transformation of Hexagonal MoO3 to Layered MoO3-II and Its Two-Dimensional (2D) Nanosheets", CHEMISTRY OF MATERIALS, Volume 26, Issue 19, P5533-5539, 2014
Impact Factor: 8.354

Liao, Yusen; Cao, Shao-Wen; Yuan, Yupeng; Gu, Quan; Zhang, Zhenyi; Xue, Can, "Efficient CO2 Capture and Photoreduction by Amine-Functionalized TiO2", CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, Volume 20, Issue 33, P10220-10222, 2014
Impact Factor: 5.731

Ding, Guoqiang; Lin, TingTing; Zhou, Rui; Dong, Yuliang; Xu, Jianwei; Lu, Xuehong, "Electrofluorochromic Detection of Cyanide Anions Using a Nanoporous Polymer Electrode and the Detection Mechanism", CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, Volume 20, Issue 41, P13226-13233, 2014
Impact Factor: 5.731

Xu, Lin; Yin, Zongyou; Cao, Shao-Wen; Fan, Zhanxi; Zhang, Xiao; Zhang, Hua; Xue, Can, "Rational Synthesis of Triangular Au-Ag2S Hybrid Nanoframes with Effective Photoresponses", CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, Volume 20, Issue 10, P2742-2745, 2014
Impact Factor: 5.731

Cai, Ren; Du, Yaping; Peng, Shengjie; Bi, Hengchang; Zhang, Wenyu; Yang, Dan; Chen, Jing; Lim, Tuti Mariana; Zhang, Hua; Cao, Y. Charles; Yan, Qingyu, "Synthesis of Porous, Hollow Metal MCO3 (M=Mn, Co, Ca) Microstructures and Adsorption Properties Thereof", CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, Volume 20, Issue 2, P421-425, 2014
Impact Factor: 5.731

Yang, Liping; Kong, Junhua; Zhou, Dan; Ang, Jia Ming; Phua, Si Lei; Yee, Wu Aik; Liu, Hai; Huang, Yizhong; Lu, Xuehong, "Transition-Metal-Ion-Mediated Polymerization of Dopamine: Mussel-Inspired Approach for the Facile Synthesis of Robust Transition-Metal Nanoparticle-Graphene Hybrids", CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, Volume 20, Issue 25, P7776-7783, 2014
Impact Factor: 5.731

Liu, Yang; Lin, Qipu; Zhang, Qichun; Bu, Xianhui; Feng, Pingyun, "Visible-Light-Driven, Tunable, Photoelectrochemical Performance of a Series of Metal-Chelate, Dye-Organized, Crystalline, CdS Nanoclusters", CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, Volume 20, Issue 27, P8297-8301, 2014
Impact Factor: 5.731

Huang, Charlotte L.; Lee, Wei Li; Loo, Joachim S. C., "Drug-eluting scaffolds for bone and cartilage regeneration", DRUG DISCOVERY TODAY, Volume 19, Issue 6, P714-724, 2014
Impact Factor: 6.691

Oglecka, Kamila; Rangamani, Padmini; Liedberg, Bo; Kraut, Rachel S.; Parikh, Atul N., "Oscillatory phase separation in giant lipid vesicles induced by transmembrane osmotic differentials", ELIFE, Volume 3, 2014
Impact Factor: 9.322

Puthusseri, Dhanya; Aravindan, Vanchiappan; Madhavi, Srinivasan; Ogale, Satishchandra, "3D micro-porous conducting carbon beehive by single step polymer carbonization for high performance supercapacitors: the magic of in situ porogen formation", ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, Volume 7, Issue 2, P728-735, 2014
Impact Factor: 20.523

Sum, Tze Chien; Mathews, Nripan, "Advancements in perovskite solar cells: photophysics behind the photovoltaics", ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, Volume 7, Issue 8, P2518-2534, 2014
Impact Factor: 20.523

Ji-Hoon Kim,a Jong Baek Park,a Fei Xu,a Dongwook Kim,b Jeonghun Kwak,c Andrew C. Grimsdaled and Do-Hoon Hwang*a , "Effect of pi-conjugated bridges of TPD-based medium bandgap conjugated copolymers for efficient tandem organic photovoltaic cells", ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, Issue 7, P4118-4131, 2014
Impact Factor: 20.523

Jiang, Jian; Zhu, Jianhui; Ai, Wei; Fan, Zhanxi; Shen, Xiaonan; Zou, Chenji; Liu, Jinping; Zhang, Hua; Yu, Ting, "Evolution of disposable bamboo chopsticks into uniform carbon fibers: a smart strategy to fabricate sustainable anodes for Li-ion batteries", ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, Volume 7, Issue 8, P2670-2679, 2014
Impact Factor: 20.523

Zeng, Zhiyuan; Tan, Chaoliang; Huang, Xiao; Bao, Shuyu; Zhang, Hua, "Growth of noble metal nanoparticles on single-layer TiS2 and TaS2 nanosheets for hydrogen evolution reaction", ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, Volume 7, Issue 2, P797-803, 2014
Impact Factor: 20.523

Yuan, Yu-Peng; Ruan, Lin-Wei; Barber, James; Loo, Say Chye Joachim; Xue, Can, "Hetero-nanostructured suspended photocatalysts for solar-to-fuel conversion", ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, Volume 7, Issue 12, P3934-3951, 2014
Impact Factor: 20.523

Sun, Shuangyong; Salim, Teddy; Mathews, Nripan; Duchamp, Martial; Boothroyd, Chris; Xing, Guichuan; Sum, Tze Chien; Lam, Yeng Ming, "The origin of high efficiency in low-temperature solution-processable bilayer organometal halide hybrid solar cells", ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, Volume 7, Issue 1, P399-407, 2014
Impact Factor: 20.523

Cao, Xiehong; Yin, Zongyou; Zhang, Hua, "Three-dimensional graphene materials: preparation, structures and application in supercapacitors", ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, Volume 7, Issue 6, P1850-1865, 2014
Impact Factor: 20.523

Yuan, Yu-Peng; Yin, Li-Sha; Cao, Shao-Wen; Gu, Li-Na; Xu, Geng-Sheng; Du, Pingwu; Chai, Hua; Liao, Yu-Sen; Xue, Can, "Microwave-assisted heating synthesis: a general and rapid strategy for large-scale production of highly crystalline g-C3N4 with enhanced photocatalytic H-2 production", GREEN CHEMISTRY, Volume 16, Issue 11, P4663-4668, 2014
Impact Factor: 8.02

S. Roy, T. Das, Y. Ming, X. Chen, C. Y. YUE and X. Hu*, "Specific Functionalization and Polymer
Grafting on Multiwall Carbon Nanotubes to Fabricate Advanced Nylon 12 Composites", J. MATER.
CHEM. A, Volume 2, Issue 11, P3961-3970, 2014
Impact Factor: 6.626

Dasari, Arvind; Phan, Alexandria; Gupta, Sanjay; Hess, Kenneth R.; Culotta, Kirk Salvatore; Rashid, Asif; Yeung, S. J.; Chen, Helen X.; Dong, Mei; Halperin, Daniel M.; Subbiah, Ishwaria Mohan; Meric-Bernstam, Funda; Yao, James C., "A phase I study of the anti-IGF-1R monoclonal antibody (MoAb), IMC-A12 (I), and everolimus (E) in well-differentiated neuroendocrine tumors (WD NET)", JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, Volume 32, Issue 3, P-, 2014
Impact Factor: 18.428

Hassabo, Hesham M.; Sahin, Ibrahim Halil; Kazmi, Syed Mohammad Ali; Al Mutar, Salwan S.; Gomes, Diogo Bugano Diniz; Pini, Tunghi May; Sanchez, Eduardo Vilar; Dasari, Arvind; Kopetz, Scott; Overman, Michael J.; Eng, Cathy; Kee, Bryan K.; Vauthey, Jean-Nicolas; Hassan, Manal; Garrett, Chris R., "Associations between patient (pt) colorectal cancer (CRC) tumor KRAS and BRAF mutation (mut) status and overall survival (OS)", JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, Volume 32, Issue 3, P-, 2014
Impact Factor: 18.428

Conte, Bruno; George, Ben; Dasari, A.; Overman, Michael J.; Estrella, Jeannelyn; Jiang, Zhiqin; Machado, Karime; Mello, Celso Lopes; Ferrarotto, Renata; Hoff, Paulo M.; Yao, James C.; Rashid, Asif; Kopetz, Scott, "Colorectal high-grade neuroendocrine carcinoma: A single institution experience.", JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, Volume 32, Issue 3, P-, 2014
Impact Factor: 18.428

Morris, Van Karlyle; Overman, Michael J.; Kee, Bryan K.; Fogelman, David R.; Eng, Cathy; Dasari, Arvind; Shroff, Rachna T.; Deaton, Laurel; Manuel, Shanequa; Garrett, Chris R.; Sanchez, Eduardo Vilar; Pini, Tunghi May; Shureiqi, Imad; Mills, Gordon B.; Hamilton, Stanley R.; Wolff, Robert A.; Meric-Bernstam, Funda; Abbruzzese, James L.; Maru, Dipen M.; Kopetz, Scott, "Efficiency of biomarker screening for enriched metastatic colorectal cancer trials: The ATTACC program experience", JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, Volume 32, Issue 3, P-, 2014
Impact Factor: 18.428

Gomes, Diogo Bugano Diniz; Hassabo, Hesham M.; Al Mutar, Salwan S.; Sahin, Ibrahim Halil; Rogers, Jane; Van Nguyen, D.; Bolonesi, Ryan M.; Pini, Tunghi May; Dasari, Arvind; Kopetz, Scott; Overman, Michael J.; Eng, Cathy; Kee, Bryan K.; Hassan, Manal; Garrett, Chris R., "MD Anderson experience with off-study regorafenib in patients with advanced colorectal cancer.", JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, Volume 32, Issue 3, P-, 2014
Impact Factor: 18.428

Natarajan, Jayaganesh V.; Nugraha, Chandra; Ng, Xu Wen; Venkatraman, Subbu, "Sustained-release from nanocarriers: a review", JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, Volume 193, Issue , P122-138, 2014
Impact Factor: 7.705

Li, Hairong; Sun, Shuangyong; Mhaisalkar, Subodh; Zin, Melvin T.; Lam, Yeng Ming; Grimsdale, Andrew C., "A high voltage solar cell using a donor-acceptor conjugated polymer based on pyrrolo[3,4-f]-2,1,3-benzothiadiazole-5,7-dione", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 42, P17925-17933, 2014
Impact Factor: 7.443

Krishnamoorthy, Thirumal; Fu Kunwu; Boix, Pablo P.; Li, Hairong; Koh, Teck Ming; Leong, Wei Lin; Powar, Satvasheel; Grimsdale, Andrew; Graetzel, Michael; Mathews, Nripan; Mhaisalkar, Subodh G., "A swivel-cruciform thiophene based hole-transporting material for efficient perovskite solar cells", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 18, P6305-6309, 2014
Impact Factor: 7.443

Kulkarni, Sneha A.; Baikie, Tom; Boix, Pablo P.; Yantara, Natalia; Mathews, Nripan; Mhaisalkar, Subodh, "Band-gap tuning of lead halide perovskites using a sequential deposition process", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 24, P9221-9225, 2014
Impact Factor: 7.443

Cheng Chao Li, Wenyu Zhang, Huixiang Ang, Hong Yu, Bao Yu Xia, Xin Wang, Yan Hui Yang, Yang Zhao, Huey Hoon Hng, Qingyu Yan, "Compressed hydrogen gas-induced synthesis of Au-Pt core-shell nanoparticle chains towards highperformance catalysts for Li-O2 batteries", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 27, P10676-10681, 2014
Impact Factor: 7.443

Li, Cheng Chao; Zhang, Wenyu; Ang, Huixiang; Yu, Hong; Xia, Bao Yu; Wang, Xin; Yang, Yan Hui; Zhao, Yang; Hng, Huey Hoon; Yan, Qingyu, "Compressed hydrogen gas-induced synthesis of Au-Pt core-shell nanoparticle chains towards high-performance catalysts for Li-O-2 batteries", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 27, P10676-10681, 2014
Impact Factor: 7.443

Mao, Hui; Peng, Shengjie; Yu, Hong; Chen, Jing; Zhao, Shilin; Huo, Fengwei, "Facile synthesis of highly stable heterogeneous catalysts by entrapping metal nanoparticles within mesoporous carbon", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 16, P5847-5851, 2014
Impact Factor: 7.443

Oh, Wen-Da; Lua, Shun-Kuang; Dong, Zhili; Lim, Teik-Thye, "High surface area DPA-hematite for efficient detoxification of bisphenol A via peroxymonosulfate activation", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 38, P15836-15845, 2014
Impact Factor: 7.443

H. Li, S. Sun, S. Mhaisalkar, M.T. Zin, Y.M. Lam, A.C. Grimsdale, "high voltage solar cell
using a donor–acceptor conjugated polymer based on pyrrolo[3,4-f]-2,1,3- benzothiadiazole-
5,7-dione", Journal of Materials Chemistry A, Volume 2, P17925-17933, 2014
Impact Factor: 7.443

Zhao, Jian; Wang, Xin; Xu, Zhichuan; Loo, Joachim S. C., "Hybrid catalysts for photoelectrochemical reduction of carbon dioxide: a prospective review on semiconductor/metal complex co-catalyst systems", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 37, P15228-15233, 2014
Impact Factor: 7.443

Chen, Zhiyuan; Fang, Liang; Dong, Wen; Zheng, Fengang; Shen, Mingrong; Wang, Junling, "Inverse opal structured Ag/TiO2 plasmonic photocatalyst prepared by pulsed current deposition and its enhanced visible light photocatalytic activity", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 3, P824-832, 2014
Impact Factor: 7.443

Liu, Liang; Layani, Michael; Yellinek, Shai; Kamyshny, Alexander; Ling, Han; Lee, Pooi See; Magdassi, Shlomo; Mandler, Daniel, "Nano to nano electrodeposition of WO3 crystalline nanoparticles for electrochromic coatings", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 38, P16224-16229, 2014
Impact Factor: 7.443

Kong, Junhua; Zhao, Chenyang; Wei, Yuefan; Phua, Si Lei; Dong, Yuliang; Lu, Xuehong, "Nanocups-on-microtubes: a unique host towards high-performance lithium ion batteries", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 36, P15191-15199, 2014
Impact Factor: 7.443

Ling, Han; Lu, Jinlin; Phua, Silei; Liu, Hai; Liu, Liang; Huang, Yizhong; Mandler, Daniel; Lee, Pooi See; Lu, Xuehong, "One-pot sequential electrochemical deposition of multilayer poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(4-styrenesulfonic acid)/tungsten trioxide hybrid films and their enhanced electrochromic properties", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 8, P2708-2717, 2014
Impact Factor: 7.443

Ai, Wei; Cao, Xiehong; Sun, Zhipeng; Jiang, Jian; Du, Zhuzhu; Xie, Linghai; Wang, Yanlong; Wang, Xingjue; Zhang, Hua; Huang, Wei; Yu, Ting, "Redox-crosslinked graphene networks with enhanced electrochemical capacitance", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 32, P12924-12930, 2014
Impact Factor: 7.443

Lee, Jin-Wook; Lee, Taek-Yong; Yoo, Pil J.; Graetzel, Michael; Mhaisalkar, Subodh; Park, Nam-Gyu, "Rutile TiO2-based perovskite solar cells", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 24, P9251-9259, 2014
Impact Factor: 7.443

Zhou, Yang; Cai, Yufeng; Hu, Xiao; Long, Yi, "Temperature-responsive hydrogel with ultra-large solar modulation and high luminous transmission for smart window applications", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 33, P13550-13555, 2014
Impact Factor: 7.443

Xu, Chen; Peng, Shengjie; Tan, Chaoliang; Ang, Huixiang; Tan, Huiteng; Zhang, Hua; Yan, Qingyu, "Ultrathin S-doped MoSe2 nanosheets for efficient hydrogen evolution", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 16, P5597-5601, 2014
Impact Factor: 7.443

Zhang, Wei; Tang, Yan; Liu, Jia; Ma, Yujie; Jiang, Ling; Huang, Wei; Huo, Feng-wei; Tian, Danbi, "An electrochemical sensor for detecting triglyceride based on biomimetic polydopamine and gold nanocomposite", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B, Volume 2, Issue 48, P8490-8495, 2014
Impact Factor: 6.626

Siti, Winna; de Hoog, Hans-Peter M.; Fischer, Ozana; Shan, Wong Yee; Tomczak, Nikodem; Nallani, Madhavan; Liedberg, Bo, "An intercompartmental enzymatic cascade reaction in channel-equipped polymersome-in-polymersome architectures", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B, Volume 2, Issue 18, P2733-2737, 2014
Impact Factor: 6.626

Luo, Baiwen; Loh, Qiu Li; Wong, Marcus Thien Chong; Nguan Soon Tan; Choong, Cleo, "Bioactivated protein-based porous microcarriers for tissue engineering applications", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B, Volume 2, Issue 44, P7795-7803, 2014
Impact Factor: 6.626

Xiong, Gordon Minru; Yuan, Shaojun; Tan, Chek Kun; Wang, Jun Kit; Liu, Yang; Tan, Timothy Thatt Yang; Nguan Soon Tan; Choong, Cleo, "Endothelial cell thrombogenicity is reduced by ATRP-mediated grafting of gelatin onto PCL surfaces", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B, Volume 2, Issue 5, P485-493, 2014
Impact Factor: 6.626

Liu, Xiao Li; Choo, Eugene Shi Guang; Ahmed, Anansa S.; Zhao, Ling Yun; Yang, Yong; Ramanujan, Raju V.; Xue, Jun Min; Di Fan, Dai; Fan, Hai Ming; Ding, Jun, "Magnetic nanoparticle-loaded polymer nanospheres as magnetic hyperthermia agents", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B, Volume 2, Issue 1, P120-128, 2014
Impact Factor: 6.626

Winardi, Suminto; Raghu, Subash Chandrabose; Oo, Moe Ohnmar; Yan, Qingyu; Wai, Nyunt; Lim, Tuti Mariana; Skyllas-Kazacos, Maria, "Sulfonated poly (ether ether ketone)-based proton exchange membranes for vanadium redox battery applications", JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, Volume 450, P313-322, 2014
Impact Factor: 5.056

Zhu, Xi; Su, Haibin; Marcus, Rudolph A.; Michel-Beyerle, Maria E., "Computed and Experimental Absorption Spectra of the Perovskite CH3NH3PbI3", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS, Volume 5, Issue 17, P3061-3065, 2014
Impact Factor: 7.458

Kozawa, Daichi; Zhu, Xi; Miyauchi, Yuhei; Mouri, Shinichiro; Ichida, Masao; Su, Haibin; Matsuda, Kazunari, "Excitonic Photoluminescence from Nanodisc States in Graphene Oxides", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS, Volume 5, Issue 10, P1754-1759, 2014
Impact Factor: 7.458

Tang, Xiaosheng; Yao, Xiayin; Chen, Yu; Song, Bohang; Zhou, Dan; Kong, Junhua; Zhao, Chenyang; Lu, Xuehong, "CuInZnS-decorated graphene as a high-rate durable anode for lit (c) 2014 Elsevier BV All rights reserved.hium-ion batteries", JOURNAL OF POWER SOURCES, Volume 257, P90-95, 2014
Impact Factor: 6.217

Prasanth, Raghavan; Shubha, Nageswaran; Hng, Huey Hoon; Srinivasan, Madhavi, "Effect of poly(ethylene oxide) on ionic conductivity and electrochemical properties of poly(vinylidenefluoride) based polymer gel electrolytes prepared by electrospinning for lithium ion batteries", JOURNAL OF POWER SOURCES, Volume 245, P283-291, 2014
Impact Factor: 6.217

Zhao, Xiaoxu; Rui, Xianhong; Zhou, WenWen; Tan, Liping; Yan, Qingyu; Lu, Ziyang; Hng, Huey Hoon, "Growth of Si nanowires in porous carbon with enhanced cycling stability for Li-ion storage", JOURNAL OF POWER SOURCES, Volume 250, P160-165, 2014
Impact Factor: 6.217

Rui, Xianhong; Yan, Qingyu; Skyllas-Kazacos, Maria; Lim, Tuti Mariana, "Li3V2(PO4)(3) cathode materials for lithium-ion batteries: A review", JOURNAL OF POWER SOURCES, Volume 258, P19-38, 2014
Impact Factor: 6.217

Shubha, Nageswaran; Prasanth, Raghavan; Hng, Huey Hoon; Srinivasan, Madhavi, "Study on effect of poly (ethylene oxide) addition and in-situ porosity generation on poly (vinylidene fluoride)-glass ceramic composite membranes for lithium polymer batteries", JOURNAL OF POWER SOURCES, Volume 267, P48-57, 2014
Impact Factor: 6.217

Han, Jianhua; Liu, Zhifeng; Yadian, Boluo; Huang, Yizhong; Guo, Keying; Liu, Zhichao; Wang, Bo; Li, Yajun; Cui, Ting, "Synthesis of metal sulfide sensitized zinc oxide-based core/shell/shell nanorods and their photoelectrochemical properties", JOURNAL OF POWER SOURCES, Volume 268, P388-396, 2014
Impact Factor: 6.217

Zhou, Yuhua; Yang, Jing; Su, Haibin; Zeng, Jie; Jiang, San Ping; Goddard, William A., "Insight into Proton Transfer in Phosphotungstic Acid Functionalized Mesoporous Silica-Based Proton Exchange Membrane Fuel Cells", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, Volume 136, Issue 13, P4954-4964, 2014
Impact Factor: 12.113

Gettel, Douglas L.; Sanborn, Jeremy; Patel, Mira A.; de Hoog, Hans-Peter; Liedberg, Bo; Nallani, Madhavan; Parikh, Atul N., "Mixing, Diffusion, and Percolation in Binary Supported Membranes Containing Mixtures of Lipids and Amphiphilic Block Copolymers", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, Volume 136, Issue 29, P10186-10189, 2014
Impact Factor: 12.113

Poon, Kee Chun; Tan, Desmond C. L.; Vo, Thang D. T.; Khezri, Bahareh; Su, Haibin; Webster, Richard D.; Sato, Hirotaka, "Newly Developed Stepwise Electroless Deposition Enables a Remarkably Facile Synthesis of Highly Active and Stable Amorphous Pd Nanoparticle Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, Volume 136, Issue 14, P5217-5220, 2014
Impact Factor: 12.113

Tabaei, Seyed R.; Jackman, Joshua A.; Liedberg, Bo; Parikh, Atul N.; Cho, Nam-Joon, "Observation of Stripe Superstructure in the beta-Two-Phase Coexistence Region of Cholesterol-Phospholipid Mixtures in Supported Membranes", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, Volume 136, Issue 49, P16962-16965, 2014
Impact Factor: 12.113

Ding, Xianguang; Liow, Chi Hao; Zhang, Mengxin; Huang, Renjun; Li, Chunyan; Shen, He; Liu, Mengya; Zou, Yu; Gao, Nan; Zhang, Zhijun; Li, Yonggang; Wang, Qiangbin; Li, Shuzhou; Jiang, Jiang, "Surface Plasmon Resonance Enhanced Light Absorption and Photothermal Therapy in the Second Near-Infrared Window", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, Volume 136, Issue 44, P15684-15693, 2014
Impact Factor: 12.113

Tan, Joel Ming Rui; Lee, Yih Hong; Pedireddy, Srikanth; Baikie, Tom; Ling, Xing Yi; Wong, Lydia Helena, "Understanding the Synthetic Pathway of a Single-Phase Quarternary Semiconductor Using Surface-Enhanced Raman Scattering: A Case of Wurtzite Cu2ZnSnS4 Nanoparticles", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, Volume 136, Issue 18, P6684-6692, 2014
Impact Factor: 12.113

Carvalho, C.; Pedro, J.; Ng, K. W.; Neves, N.; Reis, R.; Oliveira, M., "Keratin/chitosan as novel grafts for peripheral nerve regeneration", JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE, Volume 8, P434-434, 2014
Impact Factor: 5.199

Zhou, Yang; Cai, Yufeng; Hu, Xiao*; Long, Yi, "Temperature-responsive hydrogel with ultra-large
solar modulation and high luminous transmission for "smart window" applications", JOURNAL OF
MATERIALS CHEMISTRY A, Volume 2, Issue 33, P13550-13555, 2014
Impact Factor: 7.443

Boix, Pablo P.; Nonomura, Kazuteru; Mathews, Nripan; Mhaisalkar, Subodh G., "Current progress and future perspectives for organic/inorganic perovskite solar cells", MATERIALS TODAY, Volume 17, Issue 1, P16-23, 2014
Impact Factor: 14.107

Chong, Han Chung; Chan, Jeremy Soon Kiat; Goh, Chi Qin; Gounko, Natalia V.; Luo, Baiwen; Wang, Xiaoling; Foo, Selin; Wong, Marcus Thien Chong; Choong, Cleo; Kerstens, Sander; Tan, Nguan Soon, "Angiopoietin-like 4 Stimulates STAT3-mediated iNOS Expression and Enhances Angiogenesis to Accelerate Wound Healing in Diabetic Mice", MOLECULAR THERAPY, Volume 22, Issue 9, P1593-1604, 2014
Impact Factor: 6.227

Fu, Kunwu; Lim, Swee Sien; Fang, Yanan; Boix, Pablo P.; Mathews, Nripan; Sum, Tze Chien; Wong, Lydia H.; Mhaisalkar, Subodh, "MODULATING CH3NH3PbI3 PEROVSKITE CRYSTALLIZATION BEHAVIOR THROUGH PRECURSOR CONCENTRATION", NANO, Volume 9, Issue 5, P-, 2014
Impact Factor: 12.881

Lai, Linfei; Zhu, Jixin; Li, Zhenggang; Yu, Denis Y. W.; Jiang, Shuran; Cai, Xiaoyi; Yan, Qingyu; Lam, Yeng Ming; Shen, Zexiang; Lin, Jianyi, "Co3O4/nitrogen modified graphene electrode as Li-ion battery anode with high reversible capacity and improved initial cycle performance", NANO ENERGY, Volume 3, P134-143, 2014
Impact Factor: 10.325

Sun, Ting; Samani, Majid Kabiri; Khosravian, Narjes; Ang, Kok Ming; Yan, Qingyu; Tay, Beng Kang; Hng, Huey Hoon, "Enhanced thermoelectric properties of n-type Bi2Te2.7Se0.3 thin films through the introduction of Pt nanoinclusions by pulsed laser deposition", NANO ENERGY, Volume 8, P223-230, 2014
Impact Factor: 10.325

Wang, Xu; Yan, Chaoyi; Sumboja, Afriyanti; Lee, Pool See, "High performance porous nickel cobalt oxide nanowires for asymmetric supercapacitor", NANO ENERGY, Volume 3, P119-126, 2014
Impact Factor: 10.325

Zhu, Changrong; Xia, Xinhui; Liu, Jilei; Fan, Zhanxi; Chao, Dongliang; Zhang, Hua; Fan, Hong Jin, "TiO2 nanotube @ SnO2 nanoflake core-branch arrays for lithium-ion battery anode", NANO ENERGY, Volume 4, P105-112, 2014
Impact Factor: 10.325

Liu, Jilei; Chen, Minghua; Zhang, Lili; Jiang, Jian; Yan, Jiaxu; Huang, Yizhong; Lin, Jianyi; Fan, Hong Jin; Shen, Ze Xiang, "A Flexible Alkaline Rechargeable Ni/Fe Battery Based on Graphene Foam/Carbon Nanotubes Hybrid Film", NANO LETTERS, Volume 14, Issue 12, P7180-7187, 2014
Impact Factor: 13.592

Xia, Xinhui; Chao, Dongliang; Fan, Zhanxi; Guan, Cao; Cao, Xiehong; Zhang, Hua; Fan, Hong Jin, "A New Type of Porous Graphite Foams and Their Integrated Composites with Oxide/Polymer Core/Shell Nanowires for Supercapacitors: Structural Design, Fabrication, and Full Supercapacitor Demonstrations", NANO LETTERS, Volume 14, Issue 3, P1651-1658, 2014
Impact Factor: 13.592

Gong, Yongji; Liu, Zheng; Lupini, Andrew R.; Shi, Gang; Lin, Junhao; Najmaei, Sina; Lin, Zhong; Elias, Ana Laura; Berkdemir, Ayse; You, Ge; Terrones, Humberto; Terrones, Mauricio; Vajtai, Robert; Pantelides, Sokrates T.; Pennycook, Stephen J.; Lou, Jun; Zhou, Wu; Ajayan, Pulickel M., "Band Gap Engineering and Layer-by-Layer Mapping of Selenium-Doped Molybdenum Disulfide", NANO LETTERS, Volume 14, Issue 2, P442-449, 2014
Impact Factor: 13.592

Shi, Gang; Hanlumyuang, Yuranan; Liu, Zheng; Gong, Yongji; Gao, Weilu; Li, Bo; Kono, Junichiro; Lou, Jun; Vajtai, Robert; Sharma, Pradeep; Ajayan, Pulickel M., "Boron Nitride-Graphene Nanocapacitor and the Origins of Anomalous Size-Dependent Increase of Capacitance", NANO LETTERS, Volume 14, Issue 4, P1739-1744, 2014
Impact Factor: 13.592

Dai, Xing; Zhang, Sen; Wang, Zilong; Adamo, Giorgio; Liu, Hai; Huang, Yizhong; Couteau, Christophe; Soci, Cesare, "GaAs/AlGaAs Nanowire Photodetector", NANO LETTERS, Volume 14, Issue 5, P2688-2693, 2014
Impact Factor: 13.592

Guan, Cao; Wang, Xinghui; Zhang, Qing; Fan, Zhanxi; Zhang, Hua; Fan, Hong Jin, "Highly Stable and Reversible Lithium Storage in SnO2 Nanowires Surface Coated with a Uniform Hollow Shell by Atomic Layer Deposition", NANO LETTERS, Volume 14, Issue 8, P4852-4858, 2014
Impact Factor: 13.592

Lu, Xin; Utama, M. Iqbal Bakti; Lin, Junhao; Gong, Xue; Zhang, Jun; Zhao, Yanyuan; Pantelides, Sokrates T.; Wang, Jingxian; Dong, Zhili; Liu, Zheng; Zhou, Wu; Xiong, Qihua, "Large-Area Synthesis of Monolayer and Few-Layer MoSe2 Films on SiO2 Substrates", NANO LETTERS, Volume 14, Issue 5, P2419-2425, 2014
Impact Factor: 13.592

Tay, Chor Yong; Cai, Pingqiang; Setyawati, Magdiel I.; Fang, Wanru; Tan, Lay Poh; Hong, Catherine H. L.; Chen, Xiaodong; Leong, David Tai, "Nanoparticles Strengthen Intracellular Tension and Retard Cellular Migration", NANO LETTERS, Volume 14, Issue 1, P83-88, 2014
Impact Factor: 13.592

Z. Aabdin, J. Lu, X. Zhu, U. Anand, N.D. Loh, H.B. Su, and Utkur Mirsaidov, "Bonding Pathways of Gold Nanocrystals in Solution", NANO LETTERS, Volume 14, Issue 11, P6639-6643, 2014
Impact Factor: 13.592

Zhou, Haiqing; Zhu, Jixin; Liu, Zheng; Yan, Zheng; Fan, Xiujun; Lin, Jian; Wang, Gunuk; Yan, Qingyu; Yu, Ting; Ajayan, Pulickel M.; Tour, James M., "High thermal conductivity of suspended few-layer hexagonal boron nitride sheets", NANO RESEARCH, Volume 7, Issue 8, P1232-1240, 2014
Impact Factor: 7.01

Venkatraman, Subbu; Wong, Tina, "How can nanoparticles be used to overcome the challenges of glaucoma treatment?", NANOMEDICINE, Volume 9, Issue 9, P1281-1283, 2014
Impact Factor: 5.413

Hao, Xihong; Zhai, Jiwei; Kong, Ling Bing; Xu, Zhengkui, "A comprehensive review on the progress of lead zirconate-based antiferroelectric materials", PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE, Volume 63, P1-57, 2014
Impact Factor: 27.417